Sản phẩm variation Option Số tiền Số lượng Tổng cộng